കരിവാരം

കേരള്‍സ്. കോമിന്റെ ഗുണ്ടാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്
ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി.